Algemene voorwaarden

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87
B- 3600 Genk
+32 89 65 56 65

info@rlkm.be
info@kempenbroek.be

Ondernemingsnummer:  BE0443302272

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, … als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

E-commerce

Prijzen

De op de website aangegeven prijzen zijn vaste prijzen. Hier is geen btw-regeling op van toepassing.

Betaling

De betalingen gebeuren via onze betrouwbare partner Multisafepay, die instaat voor een veilige betaling op de website.

Verzakingsrecht

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 beschikt de consument over een termijn van minstens 14 kalenderdagen waarin hij de overeenkomst kan herroepen, dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Voor goederen gaat die termijn in de dag na de levering aan de consument, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Voor diensten gaat deze termijn in de dag na het afsluiten van de overeenkomst, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Wanneer de onderneming niet aan alle verplichtingen voldaan heeft, is de herroepingstermijn drie maanden. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten.

Annuleringsvoorwaarden

Bij boekingen van een Kempen~Broek-Verkenner is de volgende annuleringsregeling van kracht:

  • Bij annulering meer dan 21 kalenderdagen voor de datum van de activiteit, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien u reeds betaald had, krijgt u uw geld terug.
  • Bij annulering tussen 21 en 8 kalenderdagen voor de datum van de activiteit rekenen wij een administratieve kost van 10 euro aan. Indien u reeds betaald had, krijgt u het resterende bedrag terug.
  • Bij annulering binnen de 7 kalenderdagen voor de datum van de activiteit rekenen wij het volledige bedrag aan.

Slecht weer garantie

Bij extreem slecht weer kan in onderling overleg de activiteit doorgeschoven worden naar een nieuwe datum, of krijgt u uw geld terug. Let wel, deze garantie is enkel geldig als er de dag zelf, voor aanvang van de activiteit telefonisch overleg was met:

  • Het projectbureau in kwestie (Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw) +32 (0)89 65 56 65 (weekdagen)
  • de Kempen~BroekVerkenner (weekend)

Overmacht

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw behoudt zich het recht activiteiten te annuleren zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het eventuele verlies van inkomsten door derden. Deze annulering gebeurt uit veiligheidsoverwegingen voor de bezoekers en gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden zoals: storm, overstroming, zware sneeuwval, het van overheidswege afsluiten van natuurgebieden (epidemierisico, brandgevaar,…). In geval van overmacht geldt dezelfde regeling als bij extreem slecht weer.