Wat is een Biosfeergebied?

Foto: Erwin Christis

Wat is een Biosfeergebied?

Het Mens en Biosfeer-programma van Unesco is in 1971 opgericht. Het heeft de ontwikkeling van een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving tot doel. Het stimuleert regio’s om op een innovatieve manier de bescherming van natuur en landschap te verzoenen met sociale en economische ontwikkeling.

Wereldwijd zijn er momenteel 748 Biosfeergebieden (waarvan 23 grensoverschrijdend) in 134 landen (stand 2023) die als proeftuin voor duurzame ontwikkeling dienen. De Maasheggen is sinds september 2018 het enige Biosfeergebied in Nederland. België heeft er nog geen.

Dit betekent dat het KempenBroek in Nederland en België mee de voorsprong kan nemen in de integrale samenwerking met een sterke burgerparticipatie in een uitgestrekt gebied.

Het Mens en Biosfeer-programma vertaalt de principes van duurzame ontwikkeling naar een lokale context en maakt zo de verbinding tussen wetenschap, maatschappij en beleid. Het in de praktijk brengen van duurzame ontwikkeling gebeurt door alle belanghebbenden: van lokale overheden, bewoners en bedrijven tot scholen, kennisinstellingen en ngo’s.

Koeien in een weidelandschap.
Foto: Erwin Christis

Omdat de Biosfeer-erkenning wordt verleend door een gezaghebbende wereldorganisatie is het een sterk merk!

Het aanvragen/verkrijgen van deze Biosfeer-status is geen doel op zich. Het is een middel om de ingezette weg van integrale en gebiedsgerichte samenwerking in het KempenBroek te versterken en zelfs uit te breiden. Het moet de neuzen in dezelfde richting duwen, het moet een hefboom zijn voor nieuwe kansen die de partners in het gebied gezamenlijk opnemen en die bijdragen aan een nog sterkere samenwerking, aan een nog mooier gebied.

De Biosfeer-erkenning is bovendien een kwaliteitsstandaard die je niet zomaar krijgt, maar die je blijvend moet verdienen. Tienjaarlijkse evaluaties zorgen er voor dat de verschillende actoren voortdurend worden herinnerd aan hun engagementen om gezamenlijk de kwaliteiten van hún gebied te blijven behouden en zelfs te versterken.

Elk Biosfeergebied heeft drie doelstellingen die elkaar aanvullen:

1

“Bescherming van de culturele, landschappelijke en natuurlijke diversiteit én het waarborgen van de ecosysteemdiensten (natuurvoordelen) die deze leveren.”

2

“Ontwikkelen van een duurzame lokale economie  en samenleving.”

3

“Onderzoek, monitoring, onderwijs, educatie, kennisuitwisseling,….”

Een bospad in het Stramprooierbroek.
Foto: Erwin Christis
Foto: Valeria Boltneva
Foto: Erwin Christis