Privacyverklaring

Op de website en op alle internetinitiatieven van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) zijn de hierna volgende privacy clausules van toepassing.

RLKM hecht grote waarde aan de correcte verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over RLKM, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze website of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum en/of telefoonnummer) mee te delen.

Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal RLKM ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.  Indien u uw persoonsgegevens op deze website invult, dan houdt dat in dat u aan RLKM de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating geeft om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om bestellingen en/of reservaties zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

RLKM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen.

Uw persoonsgegevens kunnen door RLKM worden gebruikt met als doel de bezoeken aan haar website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken en om commerciële en redactionele informatie op maat te kunnen leveren.

Op verzoek van de geregistreerde bezoeker kunnen persoonsgegevens ten allen tijde uit onze database verwijderd worden.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u bovendien de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden verzocht geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard zodat u ze dan ook op bijna alle belangrijke websites vindt. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacy verklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Wijzigingen Privacy Statement

RLKM behoudt zich het recht voor om deze privacy clausule aan te passen conform de geldende privacyregels.

Contact

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87
B- 3600 Genk
+32 89 65 56 65
Ondernemingsnummer: 443302272

Contact

RLKM_2018-def-wit_RGB

Winterslagstraat 87
B – 3600 Genk
T +32 89 65 56 65
F + 32 89 65 56 78

Onze partners

In Kempen~Broek werken vele partners uit verschillende sectoren samen. Ze werken samen aan één GrensPark met een herkenbaar gezicht. 

RLKM VZW © 2019      –

privacy    –    algemene voorwaarden

in opdracht en met de steun van