zonering

Foto: Erwin Christis

Heeft een Biosfeergebied een zonering?

Om de drie doelstellingen van een Biosfeergebied in te vullen, werken Biosfeergebieden met drie zones. Een zone kan meerdere keren voorkomen in een Biosfeergebied.

De aanduiding van de drie zones heeft geen juridische of planologische consequenties of invloed op eigendomsrechten. De zonering zorgt – net zoals de erkenning als Biosfeergebied – ook niet voor bijkomende beperkingen. Unesco vraagt enkel voor gebieden in de kernzone dat ze een wettelijke bescherming genieten om de behoudsdoelstellingen van een kernzone te kunnen garanderen.

kernzone

In deze zone moeten de waarden van het Biosfeergebied – die we samen hebben vastgelegd – beschermd worden. Dit kunnen natuurgebieden zijn, maar ook beschermde landschappen.

De omvang van deze zone moet voldoende groot zijn om de doelstellingen te halen en de zone moet wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld als natuurreservaat.

bufferzone

Deze zone ligt rond de kernzone(s). Het is in deze zone dat de duurzame economische ontwikkeling in de praktijk wordt gezet, echter zonder de waarden van de kernzone(s) aan te tasten.

overgangszone

Vanuit deze zone wordt de duurzame (economische) ontwikkeling uitgewerkt en aangestuurd. In veel Biosfeergebieden bestaat deze zone uit de dorpen of steden die in een Biosfeergebied liggen.

Zoneringstekening MAB blauw