Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Foto: Erwin Christis

Hoe ziet de aanvraagprocedure er uit?

Om als Biosfeergebied erkend te worden, moeten we een vastgelegd proces volgen. Dat begint met het opstellen van de zogenaamd managementplan waarin we onze plannen uit de doeken doen om de streek de volgende 10 jaar duurzaam te ontwikkelen. Dit plan moeten we samen met de inwoners en belanghebbenden in het gebied opstellen. Daarnaast moet een strategie worden uitgewerkt met onze doelstellingen voor onderzoek, monitoring en educatie.

Beide strategieën worden vervolgens verwerkt in een aanvraagdossier. Aangezien Kempen~Broek een grensoverschrijdend gebied is, zullen we 3 aanvraagdossiers indienen: een Nederlands, een Belgisch en een grensoverschrijdend. Voor het managementplan en de onderzoekstrategie zullen we het gebied echter als één geheel bekijken, zoals we dat de afgelopen 20 jaar hebben gedaan!

Hieronder vind je een overzicht van de processtappen die we moeten doorlopen. We worden hierin ondersteund door de Nederlandse en Vlaamse UNESCO-commissies.

We hopen de aanvraagdossiers in september 2021 te kunnen indienen.

1
Gesprekken met belanghebbenden

We spreken met zoveel mogelijk partijen in het gebied - gemeenten, organisaties, bewoners,... - over hun ideeën, wensen, uitdagingen waarmee ze in de volgende 10 jaar een bijdrage willen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de streek.

2
Bundeling van ideeën, wensen en plannen in een ambitiedocument

Alle ideeën, verwachtingen, opmerkingen, uitdagingen,... die we tijdens de gesprekken optekenen worden in een ambitiedocument gebundeld en waar mogelijk worden lijnen of ideeënrichtingen geïdentificeerd.

3
Inspiratie- en workshopdag(en)

Tijdens één of meerdere inspiratie- en workshopdag(en) wordt dit ambitiedocument met de belanghebbenden verder uitgewerkt tot een 'managementplan' - een tienjarenplan waarin de doelstellingen en acties staan die we de volgende 10 jaar met de partners in het gebied zullen realiseren. Enkele inspirerende sprekers zullen de aanwezigen prikkelen om met vernieuwende ideeën en vormen van samenwerken te komen.

4
Uitwerken managementplan en onderzoekstrategie

Samen met de stuur- en projectgroep van het GrensPark Kempen~Broek worden de resultaten van de workshop(s) verwerkt tot een managementplan. Er zal op basis van de input van de betrokkenen en in samenspraak met wetenschappelijke instellingen een onderzoeks- en monitoringstrategie worden uitgewerkt.

5
Afwerken aanvraagformulieren

De gegevens uit het managementplan en de onderzoekstrategie zullen worden vertaald naar de aanvraagformulieren.

6
Aanvragen naar Nederlandse en Vlaamse Mens en Biosfeer-commissies

De Nederlandse en Vlaamse UNESCO-commissies controleren de aanvraag en de ondersteunende documentatie voor hun land. Vervolgens sturen ze de aanvraagdossiers naar het UNESCO-secretariaat in Parijs.

7
Aanvraagdossier naar UNESCO

Het secretariaat van het Mens en Biosfeer-programma van UNESCO controleert de aanvraagdossiers. In het geval van een onvolledige aanvraag vraagt het secretariaat de ontbrekende informatie op via de nationale UNESCO-commissies. Vervolgens stuurt het secretariaat de dossiers door naar de leden van het Internationaal Adviescomité.

8
Aanvraagdossier naar Advisory Committee

De leden van het Internationaal Adviescomité onderzoeken en beoordelen onze aanvraagdossiers.

9
Eventueel voorstel tot goedkeuring

Het Internationaal Adviescomité draagt onze aanvraagdossiers eventueel ter goedkeuring voor aan de International Coordinating Council.

10
Eventuele goedkeuring door International Coordinating Council

De International Coordinating Council neemt een beslissing over de voorgedragen aanvraagdossiers.

11
Mededeling beslissing door directeur-generaal van de UNESCO

De directeur-generaal van de UNESCO stelt de betrokken landen in kennis van het besluit van de International Coordinating Council.

12
Wij vernemen hopelijk goed nieuws van de Nederlandse en Vlaamse UNESCO-commissies